Szkolenia dla polskich instytucji publicznych z zakresu rozwijania potencjału oraz zwiększania wiedzy na temat migrantów należących do grup wrażliwych

Cykl szkoleń ma na celu zapewnienie bezpośredniego wsparcia pracownikom sektora publicznego – praktykom, pracownikom socjalnym oraz wszystkim pracującym bezpośrednio z migrantami wymagającymi szczególnego wsparcia. Podnoszenie umiejętności i kompetencji jest szczególnie ważne w ich pracy z migrantami należącymi do grup wrażliwych – w tym wypadku z kobietami doświadczającymi przemocy i małoletnimi bez opieki.

Podczas szkolenia na temat przemocy ze względu na płeć (SGBV) uczestnicy dowiedzieli się jak rozpoznawać pierwsze sygnały przemocy i w jaki sposób adekwatnie na nie reagować. Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy o odpowiednich narzędziach i umiejętnościach, które pomogą rozpoznawać symptomy świadczące o przemocy. Uczestniczy zdobywają umiejętności, w jaki sposób reagować i konstruktywnie wspierać kobiety ubiegające się o ochronę międzynarodową podczas swojej codziennej pracy, nie pogłębiając traumy i nie dopuszczając do wtórnej wiktymizacji.

Szkolenia poświęcone tematyce potencjalnych zagrożeń związanych z handlem ludźmi, dotyczących małoletnich bez opieki, koncentrowały się przede wszystkim na zidentyfikowaniu zagrożeń dla dzieci bez opieki oraz dzieci odseparowanych od swoich opiekunów przybywających w Polsce. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z odpowiednimi międzynarodowymi i krajowymi przepisami i umowami dotyczącymi małoletnich bez opieki, oraz standardami mającymi na celu zabezpieczenie najlepszego interesu dziecka.

Ewaluacja szkoleń wykazała adekwatność i wysoką jakość programu szkoleniowego. W trakcie realizacji projektu planowane są kolejne warsztaty dla kluczowych interesariuszy w polskim systemie zarządzania azylem i migracją.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności