KOMPLEKS: pierwsze seminarium międzynarodowe

Ochrona dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz małoletnich bez opieki z Ukrainy, Seminarium międzynarodowe

31/01/2023

W dniu 8 grudnia 2022 r. w Warszawie, ICMPD we współpracy z Fundacją Polskie Forum Migracyjne (PFM), oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), zorganizowało pierwsze międzynarodowe seminarium w ramach prowadzonego przez ICMPD projektu "Kompleksowe wsparcie osób o specjalnych potrzebach w polskim systemie zarządzania migracją (KOMPLEKS)".

Po wybuchu wojny w Ukrainie spośród osób przyjeżdżających do państw UE ogromną część stanowiły dzieci i młodzież. Wielu małoletnim towarzyszyli krewni lub inni faktyczni opiekunowie, niebędący ich opiekunami prawnymi, a zatem sformalizowanie opieki od pierwszych dni wojny miało kluczowe znaczenie. Podczas seminarium przyjrzano się różnym rozwiązaniom z zakresu ochrony dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz małoletnimi bez opieki z Ukrainy, a także specyficznym wyzwaniom, dotyczącymi tej grupy w wybranych państwach UE. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i ośrodków badawczych z Polski, a także instytucji publicznych z Polski, Czech i Łotwy.

Na seminarium omówiono rozwiązania dotyczące ochrony dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz małoletnich bez opieki z Ukrainy w wybranych państwach członkowskich UE, w tym strategie mające na celu uregulowanie sytuacji tej grupy, zapobieganie ewentualnym nadużyciom oraz zapewnienie najwyższych standardów opieki, między innymi poprzez zabezpieczanie ciągłości opieki nad dziećmi. Innym kluczowym zagadnieniem podkreślanym podczas seminarium było przemieszczanie się dzieci bez opieki między państwami UE oraz pilna potrzeba międzynarodowej koordynacji i wprowadzenia skutecznych narzędzi kontroli nad wyznaczaniem tymczasowych opiekunów oraz jakością sprawowanej opieki.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności