Rozpoczęcie projektu KOMPLEKS

Rozpoczęcie realizacji projektu: KOMPLEKS

13/04/2022

W dniu 5 kwietnia 2022 roku w Warszawie International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców (UdsC), Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP) oraz Fundacją Polskie Forum Migracyjne (PFM) rozpoczął realizację dwuletniego projektu: Kompleksowe wsparcie osób o specjalnych potrzebach w polskim systemie zarządzania migracją (KOMPLEKS).

Celem projektu jest wsparcie polskiego systemu zarządzania migracją i azylem w zakresie odpowiedzi na potrzeby migrantów należących do grup wrażliwych  jak również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i wsparcie umiejętności wśród osób pracujących z migrantami wymagającymi szczególnego traktowania takich jak: małoletni bez opieki, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze, kobiety ciężarne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, ofiary handlu ludźmi, osoby cierpiące na poważne choroby, osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby, które zostały poddane poważnym formom przemocy psychicznej i fizycznej. Dyskusja podczas wydarzenia inauguracyjnego koncentrowała się na kompleksowym podejściu do tego zadania.

Dyskusją został objęty zarówno model bezpośredniego wsparcia, jak i program szkoleniowy mający na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i podniesienie umiejętności wśród osób pracujących z migrantami wymagającymi szczególnego traktowania.  Najważniejsze kwestie omawiane podczas spotkania dotyczyły oceny bieżących potrzeb wśród beneficjentów projektu oraz aktualnych wyzwań w zakresie pomocy migrantom wrażliwym w Polsce.

W związku z tym, że w Polsce przebywa ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy, dyskusja inauguracyjna miała na celu dostosowanie realizacji projektu i harmonogramu do obecnej sytuacji. Definicja docelowych beneficjentów projektu została rozszerzona o osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Wszyscy partnerzy podkreślają szybko zmieniającą się sytuację prawną związaną z wdrożeniem dyrektywy dotyczącej tymczasowej ochrony, a co się z tym wiąże, konieczności reagowania na nią na bieżąco w swoich działaniach.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności