Kick-off projektu KOMPLEKS

Kick-off projektu: Wsparcie migrantów należących do grup wrażliwych w Polsce

19/05/2022

13 maja 2022 w Warszawie ICMPD, we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców (UdSC), Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP) oraz Fundacją Polskie Forum Migracyjne (PFM), zorganizowało pierwszą publiczną dyskusję inaugurującą projekt: Kompleksowe wsparcie osób o specjalnych potrzebach w polskim systemie zarządzania migracją (KOMPLEKS).

Celem tego spotkania było wzmocnienie współpracy kluczowych interesariuszy i zidentyfikowanie wyzwań we wspieraniu grup wrażliwych w Polsce, jak również przedyskutowanie odpowiednich środków do ich rozwiązania. Celem spotkań sieciujących w ramach projektu jest budowania sieci kontaktów oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wsparcia dla grup wrażliwych. Dyskusja inauguracyjna skupiła się w szczególności na małoletnich bez opieki i osobach z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i samorządowych. Najważniejsze kwestie omawiane podczas spotkania dotyczyły identyfikacji potrzeb małoletnich bez opieki i osób z niepełnosprawnościami zarówno podczas recepcji, jak i na efektywnego wsparcie na późniejszych etapach integracji w Polsce (dostęp do usług medycznych, edukacji i rynku pracy). Uczestnicy dyskutowali również o tym, w jaki sposób Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odpowiada na potrzeby migrantów o specjalnych potrzebach oraz ocenili jej skuteczność w zakresie ochrony praw podstawowych. Spotkanie dało możliwość przyjęcia podejścia międzysektorowego w odniesieniu do wsparcia migrantów z grup wrażliwych w obecnej sytuacji migracyjnej w Polsce oraz zawiązanie postaw do dalszej współpracy.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności