KOMPLEKS wizyta studyjna w Holandii

Wizyta studyjna w Holandii, 27-29 czerwca 2023

17/07/2023

W dniach 27-29 czerwca 2023 roku w ramach projektu KOMPLEKS, ICMPD zorganizowało wizytę studyjną do Holandii dla przedstawicieli polskich jednostek samorządowych oraz partnerów projektu.

Celem wizyty było bliższe przyjrzenie się najlepszym praktykom w zakresie identyfikacji i skutecznego wspierania migrantów wymagających szczególnego traktowania, zarówno na etapie recepcji jak i procedury azylowej. W wizycie wzięli udział przedstawiciele polskich instytucji, instytucji miejskich oraz praktycy zaangażowani w zapewnianie wsparcia prawnego i psychologicznego grupom wymagającym szczególnego traktowania w Polsce. Jednym z głównych celów wizyty studyjnej było poznanie systemu azylowego w Holandii, a zwłaszcza kontekstu prawnego dotyczącego grup o specjalnych potrzebach w procedurze ubiegania się o ochronne międzynarodową oraz uzyskiwaniu ochrony czasowej.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy mogli zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie udzielania wsparcia prawnego i psychologicznego grupom wrażliwym w Holandii, w szczególności w zakresie budowania kompleksowego systemu wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dostosowanego do specyficznych potrzeb migrantów i osób ubiegających się o status uchodźcy. Ważnym elementem wizyty było również sprawdzenie, jakie rozwiązania w tym zakresie mogłyby zostać wdrożone w Polsce. Seria spotkań z interesariuszami rządowymi i pozarządowymi dotyczyła również potrzeb małoletnich bez opieki, łączenia rodzin, systemu pomocy społecznej w Holandii oraz wspierania aktywizacji zawodowej i społecznej. W czasie wizyty studyjnej poruszane były również główne wyzwania, przed którymi stoją zarówno osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, jak i beneficjenci ochrony czasowej w Holandii, a także do zrewidowanie możliwych do wprowadzenia rozwiązań w zakresie identyfikacji osób wrażliwych w kontekście lokalnym w Polsce.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności